Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kultury w Golinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Golinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dkgolina.pl/. Dom Kultury w Golinie znajduje się: Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17-07-2019 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08-04-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Ciesielski -dyrektor  mail: dk-golina@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2418-097 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, • przełączniki zmiany kontrastu.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich . https://www.rpo.gov.pl/

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Domu Kultury w Golinie

Dojazd do siedziby Domu Kultury w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina.

Budynek, w którym mieści się siedziba Domu Kultury  Golinie znajduje się w centrum miasta.

Do budynku najłatwiej dotrzeć poprzez drzwi znajdujące się od ulicy Plac Kazimierza Wielkiego. Do drzwi budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/ słabowidzących.

1. Wejście do budynku

Wejścia główne do budynku znajduje się na poziomie ulicy krajowej E92 oraz wejście boczne przy którym jest podjazd dla niepełnosprawnych znajdują się na poziomie ulicy krajowej E92 od strony parkingu.

Wejście główne nie posiadają progów i mają odpowiednią szerokość do przejazdu wózka inwalidzkiego. Tuż za drzwiami wejścia głównego znajdują się schody /2 stopnie/.

Drzwi  wejścia bocznego od strony parkingu nie posiadają progów i mają odpowiednią szerokość do przejazdu wózka inwalidzkiego. Wejście boczne - osoby niepełnosprawne mają dostęp do budynku po podjeździe wykonanym z kostki brukowej, po obu stronach znajdują się poręcze.

2. Poruszanie się wewnątrz budynku

W jednostce obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają z wejścia głównego bądź bocznego umówionych gości i interesantów.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest pierwsza i druga kondygnacja instytucji kultury. Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich dzięki platformie przyschodowej, z której mogą korzystać przy pomocy pracowników instytucji bądź osoby towarzyszącej. Na platformie znajduje się instrukcja obsługi z urządzenia. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W korytarzach nie występują obiekty mogące utrudniać komunikację.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Dostępność na wyższe kondygnacje budynku

W obiekcie jest platforma przyschodowa do pokonywania schodów dla osób niepełnosprawnych. Schody na wyższe kondygnacje posiadają antypoślizgową nawierzchnię oraz poręcz po dwóch stronach.

4. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, po lewej stronie od wejścia głównego i wejścia bocznego do budynku wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny parking znajduje się w pobliżu budynku Domu Kultury w Golinie.

5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych

W budynku na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Domu Kultury  w Golinie mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby skorzystania z tłumacza. Usługa ta jest dostępna w dni robocze
w godzinach 8:00 - 15:00.

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Dom Kultury w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina,
  • wysłać e-mail na adres: dk-golina@o2.pl
  • wysłać fax na numer : 63 2418 097 lub 500 432 836
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numery telefonu:
    63 2418 097 lub 500 432 836
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00-16:00

ZAŁĄCZNIKI:

								

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Utworzono dnia 29.03.2021, 13:25

DK GOLINA

Dom Kultury w Golinie
Plac Kazimierza Wielkiego 2

62-590 Golina

Telefon:

 

63 2418-097 

500-432-836

 

Godziny otwarcia:

od poniedziału do piątku: 08:00-16:00

 

E-mail:

dk-golina@o2.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2019

KULTURA W SIECI

TELEFON

CYFRYZACJA GOKów

DOM KULTURY+ EDYCJA 2024